UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  • Banner 7
  • Banner 8
  • Banner 2
  • Banner 4
  • Banner 9
  • Banner 5
  • Banner 1
Hôm nay,

UBND phường Thanh Hải

BẦU CỬ TRƯỞNG , PHÓ KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 -2021 PHƯỜNG THANH HẢI

7/1/2019 689 Đã xem

BẦU CỬ TRƯỞNG , PHÓ KHU PHỐ NHIỆM KỲ 2019 -2021 PHƯỜNG THANH HẢI

Thực hiện theo sự chỉ đạo UBND thành phố Phan Thiết, UBND phường Thanh Hải đã ban hành Kế hoạch về việc tổ chức bầu cử trưởng, phó khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 đến các khu phố trên địa bàn phường, đã ra Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử trực tiếp Trưởng khu phố với 13 thành viên và tổ chức họp phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo về bầu cử trưởng, phó khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Từng thành viên Ban chỉ đạo của phường đã bám sát địa bàn được phân công, hỗ trợ cho các khu phố về các thủ tục theo đúng quy trình bầu cử. Bước đầu các Khu phố đã hoàn thành việc lên danh sách cử tri và niêm yết tại trụ sở của mỗi khu phố, cơ bản hoàn thành việc hiệp thương dự kiến danh sách những người ứng cử theo bước 1 của quy trình và chuẩn bị tiến hành tổ chức hội nghị cử tri thảo luận tiêu chuẩn và danh sách những người ứng cử trưởng khu phố theo đúng thời gian quy định.

Công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường và khu phố được phát hàng ngày theo giờ hành chính.

Chuẩn bị treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại địa bàn các khu phố và trụ sở UBND phường.

Công tác bầu cử trưởng khu phố ở các khu phố trên địa bàn phường Thanh Hải sẽ được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình thiết thực và tiết kiệm; đảm bảo sự dân chủ, tôn trọng lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó xem xét, lựa chọn những người có uy tín, đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu ứng cử Trưởng khu phố và Phó trưởng khu phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.

T.H

 

Top